Dette kommer fram av sakspapirene til neste møte i planutvalget, tirsdag 7. juni.

Stangeavisa skrev om plan­ene for det nye masseuttaket, da reguleringsplanen ble lagt ut på offentlig høring i fjor høst av Oustad Holth Eiendom AS (grunneier) og Hamar pukk og grus AS, som skal stå for driften i anlegget. Det er området sør for nåværende Stange Næringspark ved Uthuskrysset, på vestsiden av E6, der initiativtakerne ønsker å sprenge ut stein, primært med tanke på levering til anleggsarbeidene langs E6.

Næringstomter

Prosjektet er lansert som et kinderegg; det vil gi «kortreist» fyllmasse til E6-utbyggingen videre gjennom Stange til Brumunddal, samtidig som feltet kan brukes som industritomter når masseuttak­virksomheten avsluttes.

Blant de som protesterte på planene like før jul i fjor, var flere naboer som frykter støy og støv, samt administrerende direktør Oddbjørn Maurdalen ved Furnes Jernstøperi. De fryktet at en slik aktivitet vil forstyrre produksjonen i bedriften.

Tommelen opp

Rådmann Stein Erik Thorud har imidlertid kommet fram til konklusjonen at dette totalt sett må være positivt for Stange.

– Gjennom regulering av området til massetak og senere næringstomter som en utvidelse av Stange næringspark, oppnås målsetninger som er i tråd med en ønsket utvikling i Stange. Infrastruktur er et av kommunens fire satsingsområder for peri­oden 2014 til 2026, der tilrettelegging av en moderne og effektiv infrastruktur er en drivkraft i nærings- og samfunnsutvikling. Gjennom å tilrettelegge for uttak av nødvendige steinmasser av svært god kvalitet for vegbygging, bidrar kommunen til storsamfunnets satsinger og til utvikling i egen kommune i tråd med vedtatte målsettinger. Vekst og utvikling er en del av kommun­ens visjon, der også næringsetablering er vesentlig, skriver Thorud i sakspapirene.

Han mener belastningene for omgivelsene rundt vil være til å leve med.

«Rådmannen mener videre at planen i tilstrekkelig grad tar hensyn til andre interesser og berørte parter, og at det gjennom planbestemmelser, miljøoppfølg­ingsprogram og gjeldende forskrifter om blant annet støy regulerer mulige ulemper ved tiltaket. Rådmannen kan dermed anbefale at reguleringsplanen vedtas», heter det i anbefalingen til politikerne.

Kommunestyret avgjør

Planutvalget behandler saken førstkommende tirsdag. Deretter vil saken komme opp for endelig avgjørelse i kommunestyret, kanskje allerede i møtet 22. juni.