Det er grunneier Hans Ola Oustad som sier dette til Stangeavisa.

Stangeavisa skriver i dag, torsdag, en sak om at planutvalget over helga skal behandle søknaden til Oustad Holth Eiendom AS og Hamar pukk og grus AS. De ønsker å etablere et masseuttak mellom E6 og Stange Næringspark, der steinmassene som hentes ut kan brukes som kortreiste fyllmasser i forbindelse med byggingen av ny E6. Når masseuttaket er avsluttet, vil arealet kunne brukes som næringstomter.

Ønsker å ta hensyn

Grunneier Hans Ola Oustad forteller at de har jobbet hardt for å ta hensyn til innspill de fikk fra naboer og industri i området i fjor høst, og nå er kommet opp med en revidert søknad for prosjektet.

– Blant annet er det aktuelle området vi ønsker å ta ut masser i redusert fra 370 dekar til 126 dekar, pluss innfartsveier. Området vi nå fokuserer på ligger nærmest E6. Med dette kommer anlegget betydelig lenger unna boligområdene i Roa og Navneberget. Og vi sitter igjen med det arealet som er mest egnet som industritomter i etterkant, på grunn av nærheten til E6, sier Oustad, og fortsetter:

– Vi har også besluttet at det ikke skal drives pukkverk i området, kun masseuttak. Massene vi ønsker å ta ut i området skal kjøres bort og knuses andre steder, for eksempel på Sørli, sier Oustad.

De har også pålagt seg selv betydelig tøffere restriksjoner i forhold til pigging av fjellmassene, enn det som først lå i prosjektsøknaden.

– Det skal ikke pigges i helger, og på hvedager skal pigging avsluttes innen klokka 16, sier Oustad.

Bedre veger

Han sier at de også, etter innspill om trafikkavviklingen, har jobbegt fram nye vegløsninger inn til masseuttaket.

– Dette er vegløsninger som også andre i området vil få glede av, som vil øke trafikksikkerheten, mener Oustad.

Oustad ønsker også å poengtere at tiltakshaverne holder fast ved at driften av masseuttaket skal avsluttes når nye E6 til Brumunddal er ferdig utbygget.

– Vi har virkelig ønsket å ta innspillene som er kommet på alvor, og strukket oss langt for å komme opp med nye løsninger som skal ivareta omgivelsene på en best mulig måte. Resultatet er at flere av de som hadde innsigelser i første runde, nå har trukket disse. Selv om det fortsatt er noen som er skeptisk, sier Hans Ola Oustad.

Saken drøftes førstkommende tirsdag i planutvalget, og vil senere bli endelig avgjort i kommunestyret.